เงื่อนไขการใช้งาน

ขอบเขตการบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน


เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้นั้น บริษัท NSJ global (Thailand) Co.LTD (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัท)จะบังคับใช้เกี่ยวกับการใช้บริการเสนอข้อมูล(ต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์)โดยการใช้อินเตอร์เน็ต จะบังคับใช้เกี่ยวกับการใช้ กรุณาทำความเข้าใจให้ละเอียดก่อนใช้บริการ

[ขอบเขตการบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน]


 • เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้บังคับใช้กับลูกค้าที่ใช้บริการเปิดชม, ซื้อหรืออื่นๆ ของเว็บไซต์ที่บริษัทเสนอให้บริการ
 • ลูกค้าที่ใช้บริการดังกล่าวถือว่าเห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้
 • เว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้

การระงับสิทธิ์การใช้บริการของบริษัท


เว็บไซต์นี้สามารถยกเลิกสิทธิ์ในการใช้บริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้ตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • กรณีที่ทำการละเมิดกฏหมายหรือขัดต่อกฏหมายที่สร้างความเสียหายทางด้านชื่อเสียง
 • กรณีที่ใช้บัญชีอย่างไม่สุจริต
 • กรณีที่ได้รับการยืนยันในการยกเลิกสิทธิ์การใช้เนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานในอดีต
 • กรณีที่ได้รับการยืนยันว่าต้องการการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้เนื่องจากการใส่รหัสผ่านผิดพลาดเกิดจำนวนที่กำหนดหรืออื่นๆ
 • การกระทำหรือคำพูดที่ทำให้บริษัทเสียหาย, การกระทำที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย, การเรียกร้องการกระทำที่ไม่ยุติธรรมจากบริษัท
 • กรณีที่มีพฤติกรรมอื่นๆที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้

ลิขสิทธิ์


ลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดรวมไปถึง URL ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้รับผิดชอบในการบริหาร ไม่สามารถใช้(คัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย)เนื้อหาทั้งหมดโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ ยกเว้นการอ้างอิงที่ได้รับการยินยอมในกฏหมายลิขสิทธิ์ เช่น การอ้างอิงเพื่อใช้ส่วนตัว อื่นๆ

การจัดการไอดีและรหัสผ่าน


สมาชิกจะต้องรับผิดชอบและดูแล ID และรหัสผ่านของตัวเอง โดยไม่มีการบอกกล่าวให้บุคคลอื่นทราบ, มีการเปลี่ยนอยู่เป็นประจำ เป็นต้น.ในกรณีผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกลักลอบ, ใช้อย่างไม่สุจริตหรืออื่นๆ อันใดก็ตามที่ทำให้เกิดความเสียหายจากการกระทำเช่นนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในเรื่องนี้.

การยกเลิกสมาชิก


ในกรณีที่สมาชิกต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก กรุณาลบข้อมูลสมาชิกด้วยตัวเอง หลังจากจบขั้นตอนการยกเลิก สถานะภาพการเป็นสมาชิกจะถูกยกเลิก.

การใช้ข้อมูลส่วนตัว


บริษัทมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลของการสั่งซื้อที่เกี่ยวกับภาษีที่ถูกกรอกขณะที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อเมื่อใช้บริการของบริษัทในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการเป็นโมฆะของสมาชิก.ข้อมูลส่วนตัวจะถูกลบเมื่อสมาชิกยกเลิกการเป็นสมาชิกและจะถูกทำลายตามที่ระบุไว้ใน [นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว] ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อส่งสินค้า, ขั้นตอนการจัดการเอกสาร, การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าใหม่เท่านั้น.ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะไม่มีการเสนอหรือเปิดเผยให้บุคคลที่สามทราบ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้.

 • กรณีที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว
 • กรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เสนอหรือเปิดเผยให้ทราบโดยอ้างอิงจากกฏหมายอื่น

การระงับใช้บริการ


เว็บไซต์นี้สามารถหยุดให้บริการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบได้เพื่อคงไว้ซื้อการให้บริการอย่างดีที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้.

 • กรณีที่ต้องการการปิดปรับปรุงประจำการหรือเร่งด่วนของระบบ
 • กรณีที่เกิดอัคคีภัย, ภัยธรรมชาติ, ไฟฟ้าดับ, การขัดขวางจากบุคคลที่สามหรืออื่นๆที่ทำให้การบริหารงานของระบบเป็นไปได้ยาก
 • กรณีอื่นๆที่ผู้รับผิดชอบการบริหารพิจารณาว่าจำเป็นต้องหยุดให้บริการ
 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเนื่องจากเหตุผลด้านบน ผู้รับผิดชอบการบริหารบริษัทและเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบในเรื่องนี้.

กรณีนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนและคืนของ


บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายจากบริษัทขนส่ง, อุบัติเหตุหรืออื่นๆ หลังจากที่ส่งสินค้าแล้วในวันกำหนดส่งสินค้าจริง.

การยกเว้นความรับผิดอื่นๆ


 • เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายรองใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในกรณีที่การส่งสินค้าล่าช้าเมื่อมีการส่งสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือส่งสินค้าแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้(อุบัติเหตุทางการจราจร, ภัยธรรมชาติ และอื่นๆ).
 • เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย, ค่าเสียหาย, การเสียผลประโยชน์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ทำการขายไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม โดยไม่สนใจเหตุผลของคำร้องเรียนตามข้อกฏหมายนอกเหนือจากข้อกำหนดที่ได้ระบุก่อนหน้านี้.
 • เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการของบริษัทได้.
 • บริษัทขอความเห็นใจในกรณีที่เว็บไซต์ของบริษัทไม่สามารถผลิตหรือส่งได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือไม่สามารถเตรียมการรับมือได้ และในกรณีที่ไม่สามารถตอบรับได้แม้จะสั่งซื้อแล้วก็ตาม. ถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่สามารถชำระเงินได้หลังจากการสั่งซื้อก็จะได้รับการคืนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ชำระมา (ในกรณีการจัดการจะบันทึกว่าชำระเงินไม่สมบูรณ์) ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ลูกค้าจะไม่ได้รับการชดเชยเป็นจำนวนเงิน ขอให้ทำความเข้าใจในข้อนี้อย่างดีด้วย.
 • เนื่องจากลูกค้าที่สั่งสินค้าได้ใช้บริการของบริษัท ในกรณีที่สร้างปัญหาให้กับลูกค้าคนอื่นหรือบุคคลที่สาม ลูกค้าจะต้องแก้ปัญหาค่าเสียหายและรับผิดชอบด้วยตัวเองและบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบค่าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆที่ใช้ในการใช้บริการของบริษัท ค่าธรรมเนียมโทรศัพท์ที่จำเป็นเพื่อที่จะใช้บริการของบริษัท ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าใช้บริการ LAN หรืออื่นๆ.
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่สมาชิกละเมิดเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้.

อื่นๆ


 • วิธีการติดต่อของเว็บไซต์นี้กับผู้ใช้คืออีเมล์, โทรศัพท์และแฟกต์ .
 • กรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากการใช้บริการที่หยุดให้บริการแล้วที่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้ ผู้บริหารเว็บไซต์นี้และลูกค้าจะต้องใช้ความจริงใจในการพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกัน.
 • ในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องเนื่องจากการใช้บริการของบริษัท ศาลหนึ่งเดียวที่พิจารณาคดีคือศาลที่อยู่ในเขตการปกครองของที่ตั้งเว็บไซต์นี้เท่านั้น.
 • กรณีที่เว็บไซต์ต้องใช้ทนายเพื่อรับเงินเนื่องจากลูกค้าเกิดหน้าที่ที่ต้องชำระค่าเสียหายจากการไม่ชำระค่าสินค้า หรืออื่นๆที่เป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทนายโดยอ้างอิงจากกฏการชำระเงินทนาย.

การปฏิเสธการสั่งซื้อ


 • บริษัทขอความเห็นใจในกรณีที่เกิดการปฏิเสธการสั่งซื้อในภายหลัง หลังจากการพิจารณาแล้วว่าลูกค้าของบริษัทมีความไม่เหมาะสม (อ้างอิงจากการพิจารณาโดยรวมของการซื้อขายทั้งหมด)
  ※ เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของบริษัท รวมไปถึงส่งผลกระทบของการใช้บริการของลูกค้าท่านอื่น บริษัทจะทำการพิจารณาว่าลูกค้ามีความไม่เหมาะสมในฐานะลูกค้าของบริษัทและทำการปฏิเสธการสั่งซื้อได้

  ตัวอย่างเงื่อนไขการพิจารณา

  • เนื้อหาอีเมล์มีความหยาบคายมาก
  • ติดต่อหลายครั้งและเรียกร้องการตอบกลับทันที
  • ลูกค้าไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเอง (เช่น รักษาเวลาการชำระเงินที่ปรับเปลี่ยน เป็นต้น)
 • ถึงแม้ว่าจะอยู่ในขณะดำเนินการซื้อขาย หากบริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสมก็สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้.
 • หากมีการระงับการซื้อขายหรือปฏิเสธการสั่งซื้อ บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ทราบถึงเหตุผล.